Aktualności - Milanów

ODPADY KOMUNALNE

12.03.2007
0 0 0 0
Milanów

Zarządzenie Nr 11/07
Wójta Gminy Milanów
z dnia 9 marca 2007 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Ustala się niniejszym wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2
1. Zezwolenie na świadczenie usług, o których mowa w § 1, na terenie gminy jest wydawane na wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności o którą się ubiega. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
b) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
c) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
d) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
e) proponowane zabiegi w zakresie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
f) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu prowadzenia.
2. Wzory wniosków przedstawiono w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3
1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien we wniosku określić rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
2. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.


§ 4
1. Nieczystości płynne mogą być wywożone samochodami oraz beczkami asenizacyjnymi. Dopuszcza się samochody szczelne, czyste oraz oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617).
2. Przedsiębiorca prowadzący usługi wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych zobowiązany jest wystawić dowód korzystania z jego usług z uwzględnieniem ilości, terminu wywozu, daty złożenia odpadu na wysypisku lub wylewisku.
§ 5

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

§ 6
Przy świadczeniu usług należy przestrzegać przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milanów.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Koordynatorowi Zespołu do spraw inwestycji, utrzymania infrastruktury, rolnictwa i gospodarki gruntami.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy......................................................... Milanów, dnia.............................
(nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
........................................................
(adres)
........................................................
(telefon)


WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

I. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie:
• Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• NIP..........................................................................................................................................
• Określenia przedmiotu działalności
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Określenie obszaru wykonywanej działalności
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Określenie terminu podjęcia działalności i czasu jej prowadzenia
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem
• Środki transportu
Ilość
Rodzaj pojazdu
(podać typ i markę) Przeznaczenie Ładowność
(pojemność) Miejsce mycia lub dezynfekcji• Inne urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny (np. do mycia pojazdów lub do ich dezynfekcji)
Ilość
Urządzenie
(podać typ i producenta) Funkcja
(przeznaczenie) Forma władania


III. Informacja o przewidywanym zakresie i technologiach dla działalności objętej wnioskiem
• Miejsce pochodzenia nieczystości ciekłych
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Wskazanie miejsca odbioru nieczystości ciekłych
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


........................................................
(podpis wnioskodawcy)
................................................. Milanów, dnia.................................
(nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
.................................................
(adres)
.................................................
(telefon)

WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


I. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie:
• Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• NIP .........................................................................................................................................
• Określenie przedmiotu działalności
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Określenie obszaru wykonywanej działalności
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Określenie terminu podjęcia działalności i czasu jej prowadzenia
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem
• Środki transportu
Ilość
Rodzaj pojazdu
(podać typ i markę) Przeznaczenie Ładowność
(pojemność) Miejsce mycia lub dezynfekcji• Pojemniki i kontenery, w tym pojemniki lub kontenery do selektywnej zbiórki odpadów
Ilość
Typ i producent Forma władaniaIII. Informacje o przewidzianym zakresie i technologiach dla działalności objętej wnioskiem
• Miejsce pochodzenia odpadów
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Rodzaj odpadów (podać kody odpadów zgodnie z katalogiem odpadów)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(podpis wnioskodawcy)


Autor: K.B