Aktualności - Milanów

OGLOSZENIE O PRZETARGU - DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

08.11.2006
0 0 0 0
Milanów

OGŁOSZENIE


Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kościelna 11A, 21 – 210 Milanów,
Tel. (083) 3567043 ogłasza przetarg w trybie zapytanie o cenę na
dostawę miału węglowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Milanowie ( miejsce dostawy Szkoła Podstawowa w Cichostowie łącznie z transportem)


Szczegóły opisane w SIWZ (nieodpłatnie) w siedzibie Urzędu Gminy w Milanowie, ul. Kościelna 11A, 21 – 210 Milanów w godz. 800 – 15 00 pok. nr 10 lub na stronie www.milanow.iap.pl


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają określone w
art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne wymagania wynikające z ustawy i złożenie oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Kryteria oceny i ich znaczenie
Cena – 100 %

Miejsce składania ofert
Urząd Gminy Milanów, ul. Kościelna 11A, 21 – 210 Milanów,
pok. nr 3 (sekretariat)

Termin składania ofert
27 listopad 2006 do godz. 1000

Termin otwarcia ofert
27 listopad 2006 godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Milanowie,
ul. Kościelna 11A, 21 – 210 Milanów, pok. nr 10

Termin związania ofertą
30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Milanowie,
ul. Kościelna 11A oraz na stronie internetowej w dniu 08 listopada 2006 r.A LSPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


1. Zamawiający:

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Milanowie, 21 – 210 Milanów
ul. Kościelna 11A, tel.0-83 3567043, zwana dalej ,,Zamawiającym”

2. Tryb zamówienia:

Zamówienie w trybie art. 69 /zapytanie o cenę/ ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm./

3. Opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV – 10000000-3

a) dostawa miału węglowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Milanowie / miejsce dostawy Szkoła Podstawowa w Cichostowie łącznie z transportem /
b) szacunkowa ilość miału węglowego – 25 t.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

4.1 Oferta winna być czytelna, złożona w formie pisemnej i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania na zewnątrz.
4.2 Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie z nazwą i adresem zamawiającego oraz napisem ,,Oferta w sprawie przetargu zapytania o cenę na dostawę miału węglowego”
4.3 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie.
4.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4.5 Poprawki w ofercie muszą być podpisane przez oferenta.
4.6 Oczywiste błędy zostają skorygowane przez zamawiającego.
4.7 Oferta musi zawierać nazwę i siedzibę oferenta, ścisłe określenie przedmiotu oferty oraz ogólną wartość dostawy za 1 tonę.
4.8 Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach:
4.8.1 Nie złożono oferty w określonym terminie
4.8.2 Oferta nie odpowiada warunkom przetargu
4.8.3 Oferta jest nie czytelna
4.8.4 Ofertę złożono w formie nie zabezpieczającej ją przed zdekompletowaniem
4.8.5 W przypadkach określonych kryteriów art. 89 Prawo zamówień publicznych.

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego do oferentów:

5.1 Oświadczenie wg formularza załączonego do specyfikacji – załącznik Nr 2

6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

6.1 Zamkniętą ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Milanowie, ul. Kościelna 11A, 21 – 210 Milanów, pokój nr 3 w terminie do dnia 27 listopada 2006 do godz. 1000. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.

7. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

7.1 Otwarcie nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Milanowie, ul. Kościelna 11A,
21- 210 Milanów w pokoju nr 10, w dniu 27 listopada o godz. 1030.

8. Osoba uprawniona do bezpośredniego porozumienia z oferentami.

a. Agnieszka Leszak tel. 083 356 70 02 w godz. 800 – 1500.
b. Porozumienie się Zamawiającego z oferentami odbywa się na piśmie. Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się drogą elektroniczną.9. Termin od którego oferent będzie związany z ofertą

9.1 Oferent jest związany z ofertą przez 30 dni od daty otwarcia oferty

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy:

10.1Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia o wyborze oferty.

11. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

11.1Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Postanowienia końcowe:

12.1Sprawy nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) oraz wydane w tej sprawie przepisy wykonawcze.

13. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

Załącznik Nr 1 – formularz oferty
Załącznik Nr 2 – formularz oświadczenia

Data …………………

…………………
pieczęć oferenta


Zamawiający:
Gminna Biblioteka Publiczna
21 – 210 Milanów
Ul. Kościelna 11a

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie o cenę:

Dostawę miału węglowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie /miejsce dostawy Szkoła Podstawowa w Cichostowie łącznie z transportem /.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na cenę jednostkową:

Brutto ………………. zł / tonę miału węglowego x 25 ton = ……………………………………..zł

/ Słownie : ……………………………………………………………………………………...zł/tonę


2. Oświadczam, że :
- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ,
- w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy a także do dotrzymania terminu oraz warunków umowy.


……………………….
Podpis i pieczęć oferenta

…………………………
Pieczęć oferentaOŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zapytanie o cenę) na

dostawę miału węglowego ……………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………..


Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z którymi:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców określonych w art. 24 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


………………………………………….
Podpis prawomocnego przedstawiciela oferenta……………………… dnia ……………


Autor: AL