Aktualności - Milanów

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DRZEW

29.05.2007
0 0 0 0
Milanów

Milanów, 14.06.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Wójt Gminy Milanów ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż drzew gatunku świerk (14 sztuk drzew ściętych) zlokalizowanych na działce przy przedszkolu w Milanowie.

Cena wywoławcza drzew została obniżona o 15% w stosunku do ceny z poprzedniego przetargu.

Lp. Gatunek Klasa Jednostka Cena Masa Wartość
drzewa jakości miary jednostkowa w zł drewna w m3 drewna w zł

1. Świerk WCO m3 269,62 1,00 269,62

2. Świerk WCO m3 269,62 1,19 320,85

3. Świerk WCO m3 233,32 0,92 214,65

4. Świerk WD m3 202,21 1,33 268,94

5. Świerk WD m3 181,47 0,99 179,66

6. Świerk WCO m3 233,32 0,72 167,99

7. Świerk WCO m3 233,32 0,78 181,99

8. Świerk WCO m3 269,62 1,41 380,16

9. Świerk WD m3 181,47 0,49 88,92

10. Świerk WCO m3 233,32 1,28 298,65

11. Świerk WCO m3 269,62 1,63 439,48

12. Świerk S10 m3 155,55 0,42 65,33

13. Świerk S10 m3 155,55 0,32 49,78

14. Świerk S10 m3 155,55 0,32 49,78

Razem: 2 975,80 zł

Szczegółowe informacje o drzewach będących przedmiotem przetargu i jego warunkach można uzyskać w Urzędzie Gminy Milanów pokój nr 15, tel. (0-83) 35 67 626 oraz u Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Milanowie, tel. (0-83) 35 67 048. Przetarg na sprzedaż odbędzie się w dniu 29 czerwca 2007 r. o godz. 1000, w budynku Urzędu Gminy Milanów, na sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 300,00 zł najpóźniej na godzinę przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez osoby, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu. Pierwszeństwo w nabyciu ma osoba, która nabędzie wszystkie drzewa.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego w Milanowie, Urzędu Gminy Milanów i na stronie internetowej Urzędu na okres 14 dni począwszy od 15.06.2007 r.


Autor: K.B