Aktualności - Milanów

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W RUDNIE

28.03.2007
0 0 0 0
Milanów

O G Ł OS Z E N I E O P R Z E T A R G U


Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459 ), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 )
Wójt Gminy Milanów

O G Ł A S Z A
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudnie o pow. 2600 m 2 oznaczonej numerem działki 549/2 objętej księgą wieczystą KW 59171, nie obciążonej należnościami.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1750,00 zł
Wadium 200,00 zł
Nieruchomość jest zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 9/07 z dnia 12 lutego 2007 r. które zostało opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2007 r. o godz. 10 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Milanowie
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, w kasie Urzędu Gminy w Milanowie lub na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Radzyń Podlaski O / Milanów nr 61804610672004060016610005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy do dnia 24 kwietnia 2007 r . Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
Osoba która wygra przetarg, jest zobowiązana wpłacić cenę nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi nabywca.
Osobie która nie wygra przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu .
Szczegółowe informacje o wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Milanów ul. Kościelna 11 A, pokój Nr 9, lub telefonicznie (083 ) 3567002 .

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Milanów, 27 marca 2007 r.


Autor: J.Sz