Aktualności - Milanów

SPRZEDAŻ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I LINII ELEKTRYCZNEJ W KOL. MILANÓW

15.02.2007
0 0 0 0
Milanów

Zarządzenie Nr 8 /2007
Wójta Gminy Milanów
z dnia 12 lutego 2007r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej stacji transformatorowej i linii elektrycznej wraz z gruntem położonej w obrębie Milanów Kolonia.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128/ , art.35 ust.1 i 2, art. 37 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 , z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459/, działając w wykonaniu uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Milanów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży stacji transformatorowej i linii elektrycznej wraz z gruntem stanowiącej własność Gminy Milanów, oraz zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu , zarządzam co następuje:


§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej dla Lubelskich Zakładów Energetycznych S. A. stacji transformatorowej i linii elektrycznej wraz z gruntem położonej w obrębie Milanów Kolonia, zgodnie z wykazem znak : GG-7224/ 5/2007 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Milanów oraz w sołectwie w którym położona jest nieruchomość, na okres 21 dni tj. od 12.02.2007 r. do 05.03.2007 r.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami i geodezji.
Autor: J.Sz